Vedtægter

Vedtægter for

Viborg Squash Club

 

 

§ 1 Navn og hjemsted

 

Klubbens navn er Viborg Squash Club (VSqC)

Klubben, der har hjemsted i Viborg og er stiftet den 9. juni 1982

 

§ 2 Formål

 

Klubbens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at fremme medlemmernes kendskab og interesse for squashspillet og ved på anden måde at virke for fremme af denne idræt. Herved er det opfattelsen, at klubben kan medvirke til at forbedre medlemmernes trivsel og deres lyst til at tage aktivt del i samfundslivet.

 

§ 3 Organisationer

 

Viborg Squash Club kan igennem Dansk Squash Forbund være tilsluttet alle nationale og internationale organisationer, der fremmer squashidrætten.

Vælger klubben af være tilsluttet Dansk Squash Forbund under Danmarks Idræts-Forbund er denne også underlagt disse organisationers love og bestemmelser.

 

§ 4 Medlemmer

 

Som medlem kan optages enhver, der anmoder om medlemskab, og som kan tilslutte sig klubbens formål, samt ikke har uafviklet gæld til klubben.

 

Indmeldelse, betaling og banebooking skal ske via klubbens hjemmeside.

 

Ethvert medlem accepterer ved indmeldelse klubbens gældende vedtægter og at være underlagt Danmarks Idræts-forbunds til enhver tid gældende dopingregler.

 

Udmeldelse skal ligeledes ske via klubbens hjemmeside.

 

§ 5 Udelukkelse og eksklusion

 

Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel strider mod klubbens vedtægter eller andre gældende, offentliggjorte bestemmelser, eller hvis medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter.

 

Såvel i sager om udelukkelse som eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.

 

I sager om eksklusion kan medlemmet kræve, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt.

For at vedtage en eksklusion kræves der af generalforsamlingen samme stemmemajoritet som ved ændring af klubbens vedtægter.

 

§ 6 Ordinær generalforsamling

 

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.

 

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden den 1. april.

Adgang til generalforsamlingen har alle klubbens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.

 

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 2 ugers varsel ved opslag i klubben og/ eller på klubbens hjemmeside med angivelse af dagsorden.

 

Alle medlemmer har stemme- og taleret. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Dog kræver vedtægtsændringer et flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Vedr. klubbens opløsning henvises til § 11.

 

Forslag, som ønskes behandlet, skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 

En lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

 

Dirigenten vælges af forsamlingen. Dirigenten afgør alle spørgsmål angående behandlings- og afstemningsmåder, dog skal det ved kampvalg afgives valg skriftligt. I forbindelse med valg af dirigent, opfordres der til, at denne ikke er et siddende bestyrelsesmedlem.

 

Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

 

  1. Valg af dirigent og referent

  2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse

  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse

  4. Forelæggelse af bestyrelsens forslag til kontingent for det kommende år til godkendelse

  5. Behandling af medlemskab til Dansk Squash Forbund

  6. Behandling af indkomne forslag

  7. Valgt af bestyrelsen

  8. Valg af optil 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år

  9. Eventuelt

 

 

 

 

 

 

§ 7 Ekstraordinær generalforsamling

 

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af et flertal i bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedel af klubbens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med angivelse af det emne, som ønskes behandlet.

 

Generalforsamlingen skal afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse.

For så vidt angår indkaldelse, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

 

§ 8 Bestyrelsen

 

Alle aktive medlemmer er valgbare til bestyrelsen

 

Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

 

Bestyrelsen består af en formand, en kasserer og yderligere optil 7 medlemmer, der alle vælges for to år ad gangen på den ordinære generalforsamling.

Formanden og 3 - 4 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år, mens kassereren og 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år.

 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og der skal føres referat over bestyrelsens forhandlinger. Bestyrelsen skal tilse, at referater og øvrige dokumenter, der vedrører klubben, arkiveres på forsvarlig vis.

 

Klubben tegnes af formanden og kassereren i forening.

 

Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen.

 

§ 9 Regnskab og revision

 

Klubbens regnskabsår er kalenderåret.

Bestyrelsen skal afgive regnskab og dokumentation for det forudgående år og status pr. 31. december til revisorerne.

 

Driftsregnskab og status, der forelægges generalforsamlingen til godkendelse, skal være forsynet med revisorernes påtegning og underskrift.

 

Revisionen af foreningens regnskab, varetages af Viborg idræts råds revision.

 

Revisionen skal hvert år inden d. 1. april gennemgå det samlede regnskab og påse, at lovgivningen er overholdt og at beholdningerne er til stede. Revisorerne fastsætter selv deres arbejdsgang.

 

§ 10 Ansvar

Medlemmerne er ikke personligt ansvarlige over for klubbens forpligtelser, kun den til enhver tid værende klubformue hæfter for disse. Klubben er ikke ansvarlig for eventuelle skader, som medlemmerne måtte pådrage sig under udførelse af spillet eller under ophold på klubbens område. Klubben tilbagebetaler ikke medlemskontingenter ligegyldigt, hvad årsagen er til, at medlemmet ønsker udmeldelse.

§ 11 Klubbens opløsning

 

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

 

For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede. For at forslaget kan vedtages kræves, at mindst 3/4 af de stemmeberettigede stemmer for forslaget.

 

Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

 

Ved opløsning tilfalder eventuel formue dansk amatøridræt, fortrinsvis squashsporten.

 

 

 

 

Således vedtaget på klubbens generalforsamling,

 

 

 

…………………………, den ____________

 

 

 

_______________________________ _______________________________

Dirigent Formand